MultiFuse   str.4  /11  
 

Przy tej temperaturze rezystancja MultiFuse jest znacznie wyższa, co prowadzi do redukcji prądu.

Kiedy temperatura otoczenia wzrośnie wystarczająco, MultiFuse również wyłączy się samoczynnie przy normalnym poziomie prądu (patrz rys. 13). Ten drugi sposób samoczynnego wyłączania może być zastosowany do ochrony elementu obwodu przed przegrzaniem. W tym przypadku MultiFuse musi być zamontowany w miejscu zapew-niającym odpowiedni kontakt termiczny z zabezpieczanym elementem .

Czy wyłączony samoczynnie z powodu nadmiernego prądu, czy z powodu zbyt wysokiej temperatury, MultiFuse pozostanie przełączony w stan wysokiej rezystancji, dopóki będzie pod napięciem.

Rys. 13: Rozpraszanie mocy i ciepła przy nadmiernej temperaturze otoczenia i normalnym prądzie

 

Charakterystyki dynamicznej odpowiedzi

W zastosowaniach ochrony przed nadmiernym prądem musi być zapewnione, że szybkość samoczynnego wyłączenia MultiFuse jest dość duża na wszystkich możliwych poziomach przeciążenia, żeby utrzymać energię skumulowaną w ochranianym elemencie poniżej poziomu, na którym mogłoby nastąpić uszkodzenie.

Dynamiczne zachowanie urządzeń MultiFuse jest podobne do zachowania innych komponentów wyłączających, których działanie jest oparte na samoogrzewaniu, jak np. bezpieczniki topikowe. Czas potrzebny na osiągnięcie temperatury wyłączenia zależy od wielkości przeciążenia, od temperatury otoczenia, od masy termicznej MultiFuse, jego ciepła właściwego, jego współczynnika wydzielania ciepła i jego rezystancji.

Masa termiczna i współczynnik wydzielania ciepła są ustalane dla każdego typu MultiFuse przez jego konstrukcję i geometrię. Można określić charakterystykę czasu pojedynczego samoczynnego wyłączenia dla każdego typu MultiFuse, opisującą charakterystykę czasu tego typu urządzeń (patrz rys. 14).

Rys. 14: Typowa charakterystyka MultiFuse dla 20°C

Nachylenie tej krzywej wykreślonej dla 20°C pozostaje takie samo dla innych temperatur. Aby uwzględnić zależność czasu samoczynnego wyłączenia od temperatury otoczenia i rezystancji spoczynkowej należałoby powtórzyć ten wykres dla różnych temperatur otoczenia. W praktyce łatwiej jest zmniejszyć dopuszczalne obciążenie nadmiernego prądu przez czynnik obniżający wartości znamionowe dla prądu trzymania w żądanej temperaturze. To prowadzi do tego samego rezultatu.

  MultiFuse   str.4  /11