MultiFuse   str.3  /11  
 

Ciepło wydzielające się z MultiFuse dane jest wzorem

       H D  = K (T MF - T A)

HD   jest wydzielonym ciepłem w watach, K jest stałą wydzielania, a TMF i TA są odpowiednio temperaturą MultiFuse i temperaturą otoczenia w °C.

Charakterystyka wydzielania ciepła dla typowego MultiFuse jest pokazana przez linię prostą na rys.11 dla normalnej temperatury zewnętrznej. Przy normalnym prądzie i normalnej temperaturze otoczenia temperatura MultiFuse stabilizuje się wokół wartości tylko nieco wyższej od temperatury otoczenia (wydzielane ciepło równa się wydzielanej mocy). Ta temperatura jest wyznaczana przez przecięcie krzywych wydzielanej mocy i wydzielanego ciepła.

Rezystancja MultiFuse jest tylko nieco wyższa od określonej wartości mierzonej przy bardzo niskiej mocy. Dopóki ani prąd, ani temperatura otoczenia nie staną się zbyt wysokie, MultiFuse pozostanie w takim stanie. Fakt, że temperatura MultiFuse jest tylko nieco wyższa od temperatury otoczenia w normalnych warunkach pracy jest bardzo dobrym warunkiem wstępnym długotrwałej stabilności i niezawodności.

Samoczynne wyłączanie się urządzeń MultiFuse

Moc wydzielana w MultiFuse rośnie wykładniczo ze wzrostem prądu, podobnie jak jego temperatura. Z drugiej strony wydzielanie ciepła z urządzenia rośnie liniowo ze wzrostem temperatury. Zatem prąd powyżej pewnej wartości maksymalnej generuje ciepło szybciej niż może się ono rozproszyć. Jak widać na rys. 12, linia wydzielania ciepła przecina krzywą rozpraszania mocy na stosunkowo wysokim poziomie. Temperatura MultiFuse może się ustabilizować tylko na tym poziomie.

.

Rys.12: Rozpraszanie mocy i ciepła przy nadmiernym prądzie i w normalnej temperaturze otoczenia

 
  MultiFuse   str.3  /11