MultiFuse   str.5  /11  
 

Zachowanie rezystancji spoczynkowej

Charakterystyki robocze MultiFuse używanego do ochrony przed nadmiernym prądem zależą zasadniczo od jego rezystancji spoczynkowej. W wymaganiach technicznych rezystancja spoczynkowa jest zde-finiowana jako rezystancja mierzona w temperaturze 20°C metodą, która nie zwiększa w sposób dostrzegalny jego temperatury. Jak to zostało przedyskutowane w rozdziale "Właściwości przewodzących polimerów", ta rezystancja jest bardzo wrażliwa na stosunek objętości sadzy do polimeru. Ta wrażliwość prowadzi do specyficznego zachowania rezystancji spoczynkowej po samoczynnym wyłączeniu.Urządzenia MultiFuse są produkowane tak, żeby uzyskać rezystancję spoczynkową bliską określonej wartości minimalnej. Kiedy elementy MultiFuse są dostarczane (klientom), nigdy nie były samoczynnie wyłączone i ich stosunek objętości sadzy do polimeru jest maksymalny. Inaczej mówiąc: polimer jest w stanie możliwie najbardziej zagęszczonym.

Jeśli takie urządzenie zostanie szybko rozgrzane powyżej temperatury samoczynnego wyłączenia, natychmiast zniknie struktura krystaliczna i wiele łańcuchów sadzy natychmiast zostanie przerwanych. Kiedy MultiFuse znajdzie się znowu w otoczeniu o temperaturze 20°C, rezystancja spoczynkowa nie powróci natychmiast do wartości początkowej, ponieważ rekrystalizacja i jednoczesne odtwarzanie łańcuchów sadzy jest procesem znacznie wolniejszym niż samo proste ochłodzenie. Kiedy mierzy się rezystancję urządzenia (oznaczaną jako R1 po godzinie, mierzona wartość może być o około 20% wyższa niż wartość początkowa (patrz rys. 15). Rezystancja po 24 godzinach (R24) będzie jeszcze mniejsza. Proces rekrystalizacji odbywa się powoli. Może on trwać od kilku dni do kilku lat, zależnie od temperatury urządzenia.

 

Rys. 15: Powrót do rezystancji spoczynkowej po samoczynnym wyłączeniu

 

Jeśli ten cykl powtórzy się po pierwszych 24 godzinach, jak na rys. 15, wartość rezystancji spoczynkowej znowu wyniesie R24. W specyfikacji Rmin i Rmax bierze się odpowiednio pod uwagę rezystancję początkową i rezystancję R1 jak i tolerancję wynikającą z procesu produkcji. Wszystkie te wpływy na rezystancję spoczynkową uwzględniono również na wykresach prądu wyłączenia i czasu samoczynnego wyłączenia.

 

  MultiFuse   str.5  /11