Fideltronik
UPS Monitorwersja 1.3

UPS Monitor 1.3 jest programem monitorującym stan zasilacza UPS i zapewniającym bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego Windows NT/2000
Oprogramowanie monitoruje stan zasilacza UPS poprzez port szeregowy komputera połączonego za pomocą specjalnego kabla dostarczonego z zasilaczem awaryjnym
Opis programu
UPS Monitor dla Windows NT/2000 składa się z dwóch modułów:
 • UPS_Monitor (ups_serv.exe) - jest to usługa systemowa kontrolująca pracę programu monitorującego
 • UPS Monitor (upsd.exe) - jest to właściwy program monitorujący
Usługa UPS_Monitor pozwala na start lub zatrzymanie programu monitorującego. Pozwala także na pracę programu monitorującego w tle.

Główne cechy programu :

 • UPS jest monitorowany poprzez dedykowany port szeregowy
 • Automatyczny test kabla komunikacyjnego podczas startu programu
 • Dziennik zdarzeń zapisujący zmiany stanu zasilacza
 • Graficzna reprezentacja czasu pracy zasilacza oraz jego stanu
 • Stan zasilacza UPS jest na bieżąco wskazywany na pasku zadań
 • Zamykanie systemu operacyjnego w przypadku awarii zasilania oraz baterii rozładowanych
 • Możliwość wyboru sposobu zamykania systemu
  • standardowy - zalecany sposób, wszystkie pracujące aplikacje otrzymują infrmacje o zamknięciu systemu i mają czas na zamknięcie się
  • wymuszony - system zamyka aplikacje bez uprzedniego poinformowania ich o tym fakcie. Ma to zastosowanie gdy niektóre aplikacje nie pozwalają na automatyczne zamknięcie a system operacyjny musi być zamknięty (np. aplikacje DOS)
 • UPS Monitor uruchamia pliki wsadowe w zależności od zmiany stanu zasilacza. (odpowiedni nazwane pliki wsadowe należy umieścić w katalogu gdzie został zainstalowany UPS Monitor (plik upsd.exe)
  • normal.bat - w przypadku powrotu zasilacza na prace sieciową z innego stanu
  • acfail.bat - w przypadku przejścia na stan pracy awaryjnej
  • batlow.bat - ten plik jest uruchamiany w sytuacji krytycznej - baterii rozładowanych. UPS Monitor po uruchomieniu tego pliku czeka 3 sekundy po czym zamyka system
  • bypass.bat - w przypadku przejścia ups-a klasy on-line w stan bypass
  • shutdown.bat - uruchamiany przez UPS Monitor w przypadku zamknięcia systemu (nie jest uruchamiany jeżeli nastąpił stan baterii rozładowanych). UPS Monitor po uruchomieniu tego pliku czeka 10 sekund po czym zamyka system. 
Po uruchomieniu program UPS Monitor sprawdza stan zasilacza i umieszcza ikonę , tak jak pokazano na poniższym rysunku (ikona może mieć inny kolor jeżeli wystąpiła sytuacja awaryjna) :

Aby zmienić istniejącą konfigurację programu, sprawdzić dziennik zdarzeń lub zakończyć pracę UPS Monitora należy kliknąć dwukrotnie na ikonie . Nastąpi wtedy uruchomienie interfejsu graficznego.
Graficzny interfejs można zamknąć naciskając .
UPS Monitor nadal będzie pracował w systemie.

UPS Monitor 1.3 sygnalizuje następujące stany :
 • Praca sieciowa - Normalny stan pracy zasilacza. UPS ładuje wewnętrzne baterie i kontroluje stan linii zasilającej. Jeżeli UPS powrócił z stanu awarii zasilania wtedy następuje dodatkowo anulowanie odliczania (procedury zamknięcia systemu)
 • Awaria zasilania - Stan awaryjny. UPS zasila komputery wykorzystując energie zgromadzoną w wewnętrznych akumulatorach. Jednocześnie program rozpoczyna procedurę odliczania czasu po którym nastąpi zamknięcie systemu. Po określonym w konfiguracji czasie oprogramowanie wyświetla ostrzeżenia informujące o konieczności zakończenia pracy.
 • Baterie rozładowane - Akumulatory zasilacza rozładowały się w skutek dłuższej pracy w stanie awaryjnym. Program UPS Monitor natychmiast rozpoczyna zamknięcie systemu.
 • Błąd komunikacji - UPS Monitor nie wykrył kabla komunikacyjnego na danym porcie szeregowym lub wybrany port szeregowy jest zajęty. (Uwaga: Podczas startu programu zasilacz musi być w stanie pracy sieciowej)

Interfejs użytkownika zawiera :
 • Menu
 • Nazwę zasilacza UPS i jego bieżący stan
 • Ustawienie i bieżący stan timera
 • Graficzną reprezentację bieżącego stanu zasilacza oraz czasu

 
 
 
 
 
 • Przykładowy dziennik zdarzeń

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Komunikat UPS-Monitora - awaria zasilania

Opis Menu :
 • Monitoring -> Koniec - zakończenie pracy programu (UWAGA - zasilacz nie będzie monitorowany !)
 • Konfiguracja -> UPS - zmiana parametrów monitoringu
 • Log - Pokaż -> przeglądanie i kasowanie dziennika zdarzeń
 • Pomoc -> Instrukcja - przeglądanie instrukcji programu (HTML)
 • Pomoc -> O programie - informacje na temat UPS Monitor-a
 
Instalacja i konfiguracja

Instalacja
Przed instalacją oprogramowania jest wymagane aby kabel monitorujący dostarczony wraz z zasilaczem był podłączony pomiędzy interfejsem UPS-a a portem szeregowym komputera. 

Podłączenie kabla komunikacyjnego należy wykonać tylko przy wyłączonym komputerze !

Jeżeli kabel jest podłączony to należy po uruchomieniu komputera i systemu Windows uruchomić plik instalacyjny. Następnie postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez instalator.
Po instalacji programu instalator uruchamia automatycznie UPS Monitor-a.

Podczas startu program UPS Monitor odczytuje domyślną konfigurację i stara się wykryć zasilacz UPS na porcie COM2.

Jeżeli UPS zostanie poprawnie wykryty to wtedy ikona  pojawi się na pasku zadań, UPS Monitor rozpoczął pracę. W tym momencie użytkownik może kliknąć dwukrotnie na ikonie aby zmienić inne parametry konfiguracyjne programu.

Jeżeli UPS NIE zostanie poprawnie wykryty to wtedy ikona  pojawi się na pasku zadań i zostanie wyświetlona informacja o błędzie. Należy wtedy z menu Konfiguracja - UPS wybrać odpowiedni port szeregowy (inny niż domyślnie COM2) lub sprawdzić poprawność podłączenia kabla sterującego.Konfiguracja

Ustawienie timerów (czasu pracy)
Z menu wybieramy opcję Konfiguracja - UPS

Model - jest to pole tekstowe w którym zapisujemy nazwę zasilacza UPS.
Domyślnie : Ares.
Port szeregowy - określa port szeregowy do którego jest podłączony kabel komunikacyjny
Domyślnie COM2.
Typ kabla - określa typ kabla. Dla zasilaczy UPS serii Ares jest to typ standard.
Domyślnie : standard.
Maksymalny czas pracy - określa czas po upływie którego UPS Monitor rozpocznie zamknięcie systemu.
Czas dobieramy w zależności od rzeczywistego czasu pracy zasilacza. Zaleca się zmniejszenie tego czasu o ok. 20% dla marginesu bezpieczeństwa związanego ze starzeniem się akumulatorów (i ich powolną utratą pojemności)
Domyślnie : 5 minut.

Opcje zamykania systemu 

 • standardowy - zalecany sposób, wszystkie pracujące aplikacje otrzymują infrmacje o zamknięciu systemu i mają czas na zamknięcie się
 • wymuszony - system zamyka aplikacje bez uprzedniego poinformowania ich o tym fakcie. Ma to zastosowanie gdy niektóre aplikacje nie pozwalają na automatyczne zamknięcie a system operacyjny musi być zamknięty (np. aplikacje DOS)


Poniższe tabele obrazują czas podtrzymania zasilaczy UPS Ares:

Ares 700 i  Ares 700 Rack
Moc [VA] 100 200 300 400 500 600 700
Czas [min] 110 50 27 17 12,5 8 6

Ares 1000
Moc [VA] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Czas [min] 110 50 27 17 12,5 8 6 4,5 3,5 2

Ares 1600
Moc [VA] 100 200 300 500 800 1000 1200 1600
Czas bez modułu [min] 170 100 55 30 15 11 9 6
Czas z 1xMB4821 [min] - 430 290 175 100 80 65 40
Czas z 2xMB4821 [min] - 750 550 310 180 130 110 80

Ares 3000
Moc [VA] 150 300 600 1000 1500 2000 2400 3000
Czas bez modułu [min] 0 0 0 0 0 0 0 0
Czas z 1xMB4821 [min] 450 250 120 60 30 22 18 14
Czas z 2xMB4821 [min] 1050 530 270 130 80 48 40 36
Czas z 3xMB4821 [min] 1600 810 410 200 130 85 70 62
Czas z 4xMB4821 [min] - - - 290 180 115 90 83

Ares 1600 Rack
Moc [VA] 100 200 300 500 800 1000 1200 1600
Czas bez modułu [min] 170 100 55 30 15 11 9 6
Czas z 1xMB4814 [min] - 320 195 130 75 60 48 30
Czas z 2xMB4814 [min] - 640 470 265 155 110 95 70

Ares 3000 Rack
Moc [VA] 150 300 600 1000 1500 2000 2400 3000
Czas bez modułu [min] 0 0 0 0 0 0 0 0
Czas z 1xMB4814 [min] 300 165 80 40 20 14 12 9
Czas z 2xMB4814 [min] 700 350 180 86 53 32 26 24Pierwsze ostrzeżenie po - określa po upływie którego zostanie wyświetlone pierwsze ostrzeżenie. Ta opcja pozwala na ignorowanie krótkich zaników zasilania ( nie informowanie użytkownika o fakcie awarii zasilania jeżeli był to chwilowy zanik )
Domyślnie : 10 sekund.
Czas pomiędzy ostrzeżeniami - określa czas pomiędzy kolejnymi ostrzeżeniami skierowanymi do użytkownika (podczas długotrwałej awarii zasilania)
Domyślnie : 60 sekund.

Po naciśnięciu przycisku Zastosuj program rozpoczyna pracę wg nowy ustawień.


Licencja
Uprawnienia Licencjobiorcy
Oprogramowanie UPS Monitor jest programem typu freeware dla dowolnych zastosowań (komercyjnych, edukacyjnych i osobistych).

Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi
Oprogramowanie UPS Monitor dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania UPS Monitor. Licencjodawca oraz dystrybutorzy nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Oprogramowanie UPS Monitor będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania Licencjobiorcy.

Licencjodawca oraz jego dystrybutorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek straty wynikłe z używania Oprogramowania UPS Monitor, w tym utratę spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych lub koszt urządzeń lub programów zastępczych.
 

Windows jest zarejestrowanym znakiem Microsoft Corporation