MultiFuse   str.8  /11  
 

Zalety urządzeń MultiFuse

Porównanie z rezystorami ceramicznymi PTC (pozystorami)

Ponieważ rezystancja w normalnym stanie jest znacznie niższa niż rezystancja ceramicznych PTC (patrz tabela 1), spadek napięcia w MultiFuse jest mniejszy.

 
  MultiFuse
MF-R090
Typowy
ceramiczny PTC
Napięcie V 60 56
Prąd trzymania A 0.9 0.9
Nominalna rezystancja W 0.34 1.6
Prąd maksymalny A 40 18
Czas wyłączenia s 0.3 5

Tab. 1: Porównanie MultiFuse z typowym ceramicznym PTC (pozystorem)

Urządzenia MultiFuse mają znacznie krótsze czasy samoczynnego wyłączania niż porównywalne rezystory PTC (pozystory). To oznacza, że jeśli zdarzy się zakłócenie, potrzeba będzie mniej energii, żeby MultiFuse się wyłączył i odpowiednio mniej energii zostanie wydzielone do elementów obwodu, który ma być chroniony.

Urządzenia MultiFuse mogą przyjąć większy impuls mocy niż ceramiczne rezystory PTC. Mogą też wytrzymać większy prąd udarowy ("surge current"), zanim zostaną uszkodzone. W związku z tym MultiFuse ma większy zakres działania niż urządzenia ceramiczne.

Rezystancja urządzeń MultiFuse podnosi się nieznacznie przy wahaniach napięcia, podczas gdy ceramiczne PTC wykazują spadek rezystancji i mogą nawet ulec zupełnemu uszkodzeniu. Ten spadek rezystancji mógłby spowodować przegrzanie elementów obwodu w warunkach niewielkiego przeciążenia prądowego.

Poddane zbyt wysokiemu napięciu ceramiczne PTC (pozystory) mogą ulec zwarciu, gdy tymczasem urządzenia MultiFuse będą zawsze wykazywać dodatni współczynnik temperaturowy.Temperatura struktury obwodu w sąsiedztwie samoczynnie wyłączonego rezystora ceramicznego PTC może się podwyższyć znacznie bardziej niż przy MultiFuse. Ta wysoka temperatura mogłaby spowodować problemy z sąsiednimi (przylegającymi) elementami.

Porównanie z bezpiecznikami topikowymi

Według normy IEC 127 (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna), arkusz III, czasy samoczynnego wyłączania urządzeń MultiFuse są podobne do czasów wyłączania bezpieczników topikowych zwłocznych. Jest to pokazane na rys. 2. Również rezystancje są porównywalne. Tylko maksymalny dopuszczalny prąd udarowy dla urządzeń MultiFuse ma tendencje być niższy niż dla bezpieczników topikowych.

Głównymi zaletami urządzeń MultiFuse w porównaniu z bezpiecznikami topikowymi są:

 • automatyczne kasowanie po ostudzeniu poniżej temperatury samoczynnego wyłączenia
 • niepotrzebna oprawka na bezpiecznik
 • brak problemów z kontaktem, jakie mogą wystąpić pomiędzy oprawką a bezpiecznikiem topikowym
 • niepotrzebny łatwy dostęp w celu umożliwienia wymiany, MultiFuse może więc być wygodnie zamontowany na płycie obwodu
 • niepotrzebne żadne części zamienne
 • brak możliwości niewłaściwego zastąpienia innym elementem, jak w przypadku bezpieczników topikowych, gdzie można wstawić bezpiecznik o wyższej wartości znamionowej albo nawet stały mostek (zwora)
 • brak nieuzasadnionych reklamacji w ramach gwarancji, co jest możliwe w przypadku użycia bezpieczników topikowych nominalnie wyższych
 • MultiFuse może być użyty w zastosowaniach, gdzie nie można wykluczyć nadmiernych prądów podczas normalnej pracy albo gdzie trzeba się liczyć z niewłaściwym użyciem wyposażenia, np. ręcznym zablokowaniem silnika
 • brak wezwań serwisu po sporadycznych wystąpieniach nadmiernego prądu bez permanentnie nieprawidłowego działania wyposażenia
 • korzystny koszt (porównywalny z kosztem bezpiecznika topikowego z oprawką).

Rys. 2: Porównanie typowych prądów wyłączenia MultiFuse i bezpiecznika topikowego

Porównanie z przerywnikami bimetalicznymi

Oparcie urządzeń MultiFuse na materiałach o stałym stanie skupienia ma zasadniczą przewagę nad przerywnikami bimetalicznymi działającymi na zasadzie kontaktu:

 • mała wrażliwość na wibracje i wstrząsy
 • nie występuje iskrzenie ani związane z tym interferencje z powodu kontaktu metal/meta
 • nie występuje zgrzanie się styków w czasie kontaktu
 • nie ma możliwości zwiększenia rezystancji kontaktu metal/metal

Oprócz tego MultiFuse nie przełącza się cyklicznie podczas nadmiernego obciążenia, ale pozostaje w stanie wysokiej rezystancji. Wymiary mechaniczne i możliwości montażowe, jak również koszty są korzystniejsze dla MultiFuse.

 
  MultiFuse   str.8  /11