I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I   urządzenia  M-C3003-SH

Urządzenie służy do wykonywania ultradźwiękowego peelingu kawitacyjnego (28 kHz) i jonoforezy. Jednoczesne działanie ultradźwięków i niskiego napięcia polaryzującego ciało zwiększa uzyskiwane efekty przy głębokim oczyszczaniu skóry i wprowadzaniu preparatów kosmetycznych. Taki zabieg umożliwia jednoczesne wygładzenie i wymasowanie skóry, nadając jej gładkość nieosiągalną w przypadku masażu tradycyjnego.
Staranny projekt modułu głównego sprawia, że urządzenie może być wykorzystywane w sposób ciągły bez ograniczenia mocy wyjściowej i potrzeby regulacji.

1. Widok ogólny

 

M-C3003-SH

M-C3003-SH

 

2. Opis urządzenia

1      - zasilacz - napięcie wejściowe (sieciowe) 230V 50Hz, napięcie wyjściowe: 24V DC, 0,7A;
1-1   - wtyczka sieciowa;
1-2   - wtyczka napięcia wyjściowego do zasilania urządzenia;

2      - moduł główny urządzenia;
2-1   - przycisk włączania zasilania;
2-2   - wskaźnik włączenia zasilania;
2-3   - regulacja mocy wyjściowej szpatułki;
2-4   - wskaźnik diodowy poziomu mocy wyjściowej;
2-5   - przycisk chwilowego zatrzymania urządzenia;
2-6   - wskaźnik chwilowego zatrzymania urządzenia;
2-7   - przycisk włączania mikromasażu;
2-8   - wskaźnik włączenia mikromasażu;
2-9   - przycisk włączenia napięcia do jonoforezy dodatniej (+);
2-10 - wskaźnik włączenia napięcia do jonoforezy dodatniej (+);
2-11 - przycisk włączenia napięcia do jonoforezy ujemnej (-);
2-12 - wskaźnik włączenia napięcia do jonoforezy ujemnej (-);
2-13 - wyświetlacz licznika czasu (od 30-tu minut do 0);
2-14 - gniazdo podłączeniowe szpatułki;
2-15 - gniazdo podłączeniowe opaski nadgarstka;
2-16 - gniazdo napięcia zasilającego urządzenie 24 V DC;
2-17 - uchwyt szpatułki;

3      - szpatułka ultradźwiękowa
3-1   - osłona szpatułki;
3-2   - szpatułka;
3-3   - przewód łączący szpatułkę z modułem podstawowym urządzenia;
3-4   - wtyczka do podłączenia szpatułki;

4      - opaska nadgarstka;
4-1   - wtyczka do podłączania opaski nadgarstka do gniazda 2-15;
4-2   - elektroda napięciowa;
4-3   - zapięcie opaski nadgarstka.

 

3. Ostrzeżenia

 1. Należy się upewnić, czy zasilacz jest zgodny z wymaganiami;
 2. Należy ostrożnie wyciągać wtyczkę z gniazda sieciowego;
 3. Należy utrzymywać wszystkie wtyczki poza zasięgiem rąk i ust dzieci
 4. ;
 5. Nie należy upuszczać i rzucać szpatułki;
 6. Nie przykładać szpatułki do skóry, jeśli nie naniesiono na nią wody lub preparatu;
 7. Nie należy przykładać stalowej końcówki szpatułki prostopadle do skóry;
 8. Należy łagodnie przesuwać szpatułkę po skórze i nie zatrzymywać jej w jednym miejscu;
 9. Zginanie, potrząsanie, wciskanie lub wyciąganie metalowego zakończenia szpatułki spowoduje uszkodzenie generatora ultradźwięków;
 10. Nie należy używać urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności;
 11. Nie należy przechowywać urządzenia w wysokiej temperaturze lub w bardzo wilgotnym miejscu;
 12. Po użyciu szpatułkę należy wytrzeć ściereczką lub miękkim papierem. Należy czyścić delikatnie, aby nie zniekształcić szpatułki;
 13. Moduł podstawowy urządzenia należy czyścić wodą z mydłem. Nie stosować kwasów ani rozpuszczalników;
 14. Po każdym myciu szpatułki należy ją wysuszyć trzymając za rękojeść i delikatnie potrząsając. Nie należy potrząsać szpatułką trzymając za przewód;
 15. Nie należy przesłaniać otworów wentylacyjnych modułu głównego;
 16. Nie używaną szpatułkę przechowywać w uchwycie 2-17.

 

4. Przeciwskazania do stosowania

      Uwaga! Nie stosować w okolicy oczu i miejsc urazu.

 

5. Zasady postępowania ze szpatułką ultradźwiękową

   1. Oczyszczanie skóry
   2. Stosowanie preparatów odżywczych i mikromasaż
   3. Nieprawidłowe posługiwanie się szpatułką
   4. Postępowanie, gdy ciecz dostanie się do wnętrza obudowy szpatułki:W przypadku, gdy ciecz dostanie się do wnętrza obudowy szpatułki należy
delikatnie potrząsnąć (postukać) szpatułką trzymając ją za rękojeść.
Nie należy potrząsać szpatułką trzymając za przewód.

 

6. Korzystanie z urządzenia krok po kroku:

 1. Włączyć wtyczkę 1-1 do odpowiedniego gniazda sieciowego;
 2. Włożyć wtyczkę 1-2 do gniazda zasilania VDC 2-16 podstawowego modułu urządzenia;
 3. Włożyć wtyczkę 4-1 opaski nadgarstka do gniazda 2-15 i umocować elektrodę 4-2 na nadgarstku zapinając zapięcie 4-3 opaski;
 4. Podłączyć wtyczkę 3-4 szpatułki 3 do gniazda 2-14 modułu podstawowego;
 5. Włączyć urządzenie przyciskiem 2-1; powinien zaświecić się wskaźnik zasilania 2-2;
 6. Nacisnąć przycisk funkcji 2-11 - oczyszczanie; powinien zaświecić się wskaźnik 2-12;
 7. Jeśli wskaźnik funkcji 2-12 świeci się można przeprowadzić zabieg peelingu kawitacyjnego lub też można wprowadzać preparaty odżywcze przeznaczone do jonoforezy ujemnej (-);
 8. Nacisnąć przycisk funkcji  2-9 - wprowadzanie preparatów odżywczych; powinien zaświecić się wskaźnik 2-10;
 9. Jeśli wskaźnik funkcji 2-10 świeci się można wprowadzać preparaty odżywcze do jonoforezy dodatniej (+);
 10. Nacisnąć przycisk 2-7 mikromasaż (w razie potrzeby); powinien zapalić się wskaźnik 2-8;
 11. Funkcja mikromasaż może być połączona z jonoforezą ujemną (-) — świeci się wskaźnik 2-12 lub z jonoforezą dodatnią (+) — świeci się wskaźnik 2-10;
 12. Moc wyjściowa szpatułki do każdej funkcji nastawiana jest przyciskiem 2-3.
 13. Każde włączenie funkcji powoduje wybór najniższego poziomu mocy wyjściowej. Zwiększenie tej mocy uzyskuje się przez naciskanie przycisku 2-3. Poziomy mocy: niski, średni, wysoki widoczne są na wskaźniku diodowym 2-4;
 14. Wyświetlacz licznika czasu 2-13 pokazuje czas 30 minut, który po włączeniu funkcji zaczyna być odliczany w dół. Czerwony wskaźnik umieszczony w prawym dolnym rogu wyświetlacza miga w odstępach dwusekundowych. Każde wyłączenie i załączenie funkcji zatrzymuje licznik i ponownie go uruchamia aż do jego wyzerowania się;
 15. Naciśnięcie przycisku chwilowego zatrzymania urządzenia 2-5 zawiesza wykonywanie funkcji, zatrzymuje licznik czasu i powoduje zaświecenie wskaźnika 2-6. Kolejne naciśnięcie przycisku uruchamia wybraną funkcję i odliczanie czasu;
 16. Jeżeli wtyczka 3-4 nie zostanie poprawnie włożona do gniazda 2-14 urządzenie wyemituje trzykrotny sygnał dźwiękowy. Należy sprawdzić połączenie;
 17. Pojedynczy sygnał dźwiękowy potwierdza naciśnięcie przycisku funkcji;
 18. Przy odkładaniu szpatułki na uchwyt 2-17 należy chwilowo zatrzymywać urządzenie (obniżać moc wyjściową) przyciskiem 2-5;
 19. Osiągnięcie stanu "0" przez licznik czasu sygnalizowane jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym przypominającym o zakończeniu zabiegu.

 

7. Stosowanie napięcia wspomagającego zabiegi (jonoforeza)

Założenie opaski 4 na nadgarstek i podłączenie jej przewodu do gniazda pozwala na stosowanie napięcia wspomagającego przy każdej funkcji. Przy funkcji oczyszczania polaryzacja szpatułki jest ujemna, a przy funkcji stosowania preparatów odżywczych jest dodatnia.

Dla preparatów do jonoforezy ujemnej (-) stosować ujemną polaryzację szpatułki (świeci się wskaźnik 2-12). Dla preparatów do jonoforezy dodatniej (+) stosować dodatnią polaryzację szpatułki (świeci się wskaźnik 2-10).

 

8. Sprawdzanie funkcjonowania szpatułki

 1. Przygotować naczynie z czystą wodą;
 2. Włączyć funkcję oczyszczania, nastawić maksymalny poziom mocy, a następnie trzymając szpatułkę poziomo strącić z ręki kilka kropel wody na końcówkę szpatułki;
 3. Jeżeli woda wytryśnie parując, to znaczy że szpatułka jest sprawna i prawidłowo połączona z podstawowym modułem urządzenia;
 4. Brak reakcji urządzenia na krople wody może oznaczać:
  • niewłaściwe napięcie zasilające lub nieprawidłowe podłączenie do gniazda zasilania;
  • brak dobrego połączenia pomiędzy szpatułką i podstawowym modułem urządzenia;
  • uszkodzenie szpatułki (wymaga naprawy w serwisie);
  • uszkodzenie podstawowego modułu urządzenia (wymaga naprawy w serwisie);
 5. Niewłaściwe użytkowanie szpatułki może łatwo spowodować jej uszkodzenie.
Części składoweCzęści składowe  
Części składoweCzęści składowe